Provozní řád

Školní jídelna /tel. 571 645 131/

Základní škola T.G.Masaryka a mateřská škola Horní Bečva č. 544, okres Vsetín
Vyplývá ze:
zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním ,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování,ve znění pozdějších předpisů
platných hygienických předpisů
I. Práva a povinnosti strávníků, pravidla vzájemných vztahů s pracovníky školy
Strávník má právo:
 stravovat se ve školní jídelně podle školského zákona
 na kvalitní a vyváženou stravu podle zásad racionální výživy
 na kulturní prostředí při stolování
 na porci odpovídající normativu dle věkových kategorií
 na dostatek času pro konzumaci oběda
Strávník má povinnost:
 dodržovat vnitřní řád školní jídelny chovat se při stravování ohleduplně, v souladu
s hygienickými a společenskými pravidly stolování
 řídit se pokyny dohlížejícího pedagoga a pracovnice pro výdej stravy
 odnést po jídle použité nádobí, zanechat po sobě čisté místo u stolu a zasunout židli
Pravidla vzájemných vztahů mezi strávníky, zákonnými zástupci a pracovníky školy:
 pedagogický pracovník zajišťující dohled nad dětmi/žáky zajišťuje bezpečnost a nezbytná organizační opatření
 děti/žáci jsou ve vztahu k pracovnici pro výdej stravy a pedagogickému dohledu povinni dodržovat pravidla slušného chování
 dohlížející pedagog a pracovnice pro výdej stravy, která vydává stravu, jsou povinni respektovat práva dětí/žáků a zajišťovat jejich uplatňování
 vztahy zákonných zástupců s pracovníky školy jsou založeny na vzájemném respektu a slušnosti
II. Provoz školní jídelny, organizace činnosti
 Do školní jídelny-výdejny mají povolen vstup děti/žáci, cizí strávníci, kteří se v jídelně stravují na základě smluv uzavřených mezi ZŠ a strávníkem a pracovníci školy.
 Výdej obědů probíhá časově odděleně. Žáci ZŠ od 11.00 do 11.30
12.00 do 12.30
12.50 do 13.30
Cizí strávníci od 10.30 do 11.00
11.30 do 12.00
12.30 do 12.50
 Zákonný zástupce přihlašuje své dítě ke školnímu stravování na základě vyplněné přihlášky.
 Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují výše uvedeného věku (viz. vyhláška č. 107/2005).
 Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Děti/žáci nejsou nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vraceni k dojídání, jsou pouze vybídnuti k ochutnání.
 Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti.
 Žáci - strávníci si mohou ovoce a zeleninu, kterou nezkonzumují v jídelně, odnést z jídelny ve svačinových boxech. Žáci, kteří zůstávají ve školní družině, si mohou pod dohledem paní vychovatelky tyto potraviny uschovat pro odpolední svačinu.
 Úhrada za stravování žáků se hradí přes sporožirový účet, zákonní zástupci zřizují svolení k inkasu. Cizí strávníci platí složenky. Firmám jsou vystavovány faktury.
 Ceny a normy podávaného jídla se řídí předpisy o školním stravování.
 Strava se odhlašuje předem, nejpozději do 7.00 h ráno.
 Dítě/žák má nárok na dotovanou stravu pouze při pobytu ve škole.
 Pro děti/žáky a zaměstnance školy se obědy do jídlonosiče vydávají v ceně finanční normy pouze v první den onemocnění, pokud se nejedná o infekční onemocnění (tzn. první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se považuje za pobyt ve škole).
 Běžný úklid během provozní doby zajišťuje v jídelně-výdejně pracovnice pro výdej stravy, včetně stolů a podlahy znečištěných jídlem.
 Úklid po skončení provozní doby zajišťuje pracovnice úklidu ZŠ.
 Jídelní lístek se vyvěšuje v jídelně a na webu školy, vždy v pátek na období dvou následujících týdnů.
III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
 Bezpečnost a ochrana zdraví dětí/žáků ve školní jídelně je zajištěna po celou dobu provozu školní jídelny.
 K zajištění bezpečnosti ve školní jídelně je určen pedagogický dohled, který dbá o bezpečnost strávníků, organizuje odběr stravy a dohlíží na čistotu a bezpečnost prostředí, zejména podlahy.
 Děti/žáci dodržují ve školní jídelně zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, při svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu.
 Každou nehodu, poranění či zdravotní indispozici ve školní jídelně děti/žáci okamžitě hlásí pedagogickému dohledu, který poskytne potřebnou péči.
 Žáci se ve školní jídelně chovají způsobem, který vylučuje jakékoliv projevy ponižování nebo ubližování (zejména vůči žákům mladším a slabším).
IV. Pravidla pro zacházení s majetkem ve školní jídelně
 Děti/žáci mají právo užívat zařízení školní jídelny v souvislosti se školním stravováním.
 Děti/žáci šetří zařízení a vybavení jídelny.
 Děti/žáci oznámí zjištěné závady školního majetku pedagogickému dohledu ve školní jídelně.
 Škodu na majetku školní jídelny, kterou způsobí dítě/žák svévolně, je povinen jeho zákonný zástupce uhradit nebo zajistit opravu.
Projednáno na pedagogické radě dne 30.8.2017Základní škola T.G.Masaryka a mateřská škola Horní Bečva č. 544, okres Vsetín
Vyplývá ze:
zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním ,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování,ve znění pozdějších předpisů
platných hygienických předpisů
I. Práva a povinnosti strávníků, pravidla vzájemných vztahů s pracovníky školy
Strávník má právo:
 stravovat se ve školní jídelně podle školského zákona
 na kvalitní a vyváženou stravu podle zásad racionální výživy
 na kulturní prostředí při stolování
 na porci odpovídající normativu dle věkových kategorií
 na dostatek času pro konzumaci oběda
Strávník má povinnost:
 dodržovat vnitřní řád školní jídelny chovat se při stravování ohleduplně, v souladu
s hygienickými a společenskými pravidly stolování
 řídit se pokyny dohlížejícího pedagoga a pracovnice pro výdej stravy
 odnést po jídle použité nádobí, zanechat po sobě čisté místo u stolu a zasunout židli
Pravidla vzájemných vztahů mezi strávníky, zákonnými zástupci a pracovníky školy:
 pedagogický pracovník zajišťující dohled nad dětmi/žáky zajišťuje bezpečnost a nezbytná organizační opatření
 děti/žáci jsou ve vztahu k pracovnici pro výdej stravy a pedagogickému dohledu povinni dodržovat pravidla slušného chování
 dohlížející pedagog a pracovnice pro výdej stravy, která vydává stravu, jsou povinni respektovat práva dětí/žáků a zajišťovat jejich uplatňování
 vztahy zákonných zástupců s pracovníky školy jsou založeny na vzájemném respektu a slušnosti
II. Provoz školní jídelny, organizace činnosti
 Do školní jídelny-výdejny mají povolen vstup děti/žáci, cizí strávníci, kteří se v jídelně stravují na základě smluv uzavřených mezi ZŠ a strávníkem a pracovníci školy.
 Výdej obědů probíhá časově odděleně. Žáci ZŠ od 11.00 do 11.30
12.00 do 12.30
12.50 do 13.30
Cizí strávníci od 10.30 do 11.00
11.30 do 12.00
12.30 do 12.50
 Zákonný zástupce přihlašuje své dítě ke školnímu stravování na základě vyplněné přihlášky.
 Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují výše uvedeného věku (viz. vyhláška č. 107/2005).
 Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Děti/žáci nejsou nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vraceni k dojídání, jsou pouze vybídnuti k ochutnání.
 Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti.
 Žáci - strávníci si mohou ovoce a zeleninu, kterou nezkonzumují v jídelně, odnést z jídelny ve svačinových boxech. Žáci, kteří zůstávají ve školní družině, si mohou pod dohledem paní vychovatelky tyto potraviny uschovat pro odpolední svačinu.
 Úhrada za stravování žáků se hradí přes sporožirový účet, zákonní zástupci zřizují svolení k inkasu. Cizí strávníci platí složenky. Firmám jsou vystavovány faktury.
 Ceny a normy podávaného jídla se řídí předpisy o školním stravování.
 Strava se odhlašuje předem, nejpozději do 7.00 h ráno.
 Dítě/žák má nárok na dotovanou stravu pouze při pobytu ve škole.
 Pro děti/žáky a zaměstnance školy se obědy do jídlonosiče vydávají v ceně finanční normy pouze v první den onemocnění, pokud se nejedná o infekční onemocnění (tzn. první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se považuje za pobyt ve škole).
 Běžný úklid během provozní doby zajišťuje v jídelně-výdejně pracovnice pro výdej stravy, včetně stolů a podlahy znečištěných jídlem.
 Úklid po skončení provozní doby zajišťuje pracovnice úklidu ZŠ.
 Jídelní lístek se vyvěšuje v jídelně a na webu školy, vždy v pátek na období dvou následujících týdnů.
III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
 Bezpečnost a ochrana zdraví dětí/žáků ve školní jídelně je zajištěna po celou dobu provozu školní jídelny.
 K zajištění bezpečnosti ve školní jídelně je určen pedagogický dohled, který dbá o bezpečnost strávníků, organizuje odběr stravy a dohlíží na čistotu a bezpečnost prostředí, zejména podlahy.
 Děti/žáci dodržují ve školní jídelně zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, při svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu.
 Každou nehodu, poranění či zdravotní indispozici ve školní jídelně děti/žáci okamžitě hlásí pedagogickému dohledu, který poskytne potřebnou péči.
 Žáci se ve školní jídelně chovají způsobem, který vylučuje jakékoliv projevy ponižování nebo ubližování (zejména vůči žákům mladším a slabším).
IV. Pravidla pro zacházení s majetkem ve školní jídelně
 Děti/žáci mají právo užívat zařízení školní jídelny v souvislosti se školním stravováním.
 Děti/žáci šetří zařízení a vybavení jídelny.
 Děti/žáci oznámí zjištěné závady školního majetku pedagogickému dohledu ve školní jídelně.
 Škodu na majetku školní jídelny, kterou způsobí dítě/žák svévolně, je povinen jeho zákonný zástupce uhradit nebo zajistit opravu.
Projednáno na pedagogické radě dne 30.8.2017

Vnitřní řád školní jídelny

Základní škola T.G.Masaryka a mateřská škola Horní Bečva č. 544, okres Vsetín

Vyplývá ze:

zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním ,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování,ve znění pozdějších předpisů a platných hygienických předpisů

 

I. Práva a povinnosti strávníků, pravidla vzájemných vztahů s pracovníky školy

Strávník má právo:

-  stravovat se ve školní jídelně podle školského zákonana kvalitní a vyváženou stravu podle zásad racionální výživy

-  na kulturní prostředí při stolování

-  na porci odpovídající normativu dle věkových kategorií

- na dostatek času pro konzumaci oběda

Strávník má povinnost:

- dodržovat vnitřní řád školní jídelny chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly stolování

- řídit se pokyny dohlížejícího pedagoga a pracovnice pro výdej stravy

- odnést po jídle použité nádobí, zanechat po sobě čisté místo u stolu a zasunout židli

Pravidla vzájemných vztahů mezi strávníky, zákonnými zástupci a pracovníky školy:

- pedagogický pracovník zajišťující dohled nad dětmi/žáky zajišťuje bezpečnost a nezbytná organizační opatření

- děti/žáci jsou ve vztahu k pracovnici pro výdej stravy a pedagogickému dohledu povinni dodržovat pravidla slušného chování

- dohlížející pedagog a pracovnice pro výdej stravy, která vydává stravu, jsou povinni respektovat práva dětí/žáků a zajišťovat jejich uplatňování

-  vztahy zákonných zástupců s pracovníky školy jsou založeny na vzájemném respektu a slušnosti

II. Provoz školní jídelny, organizace činnosti

- Do školní jídelny-výdejny mají povolen vstup děti/žáci, cizí strávníci, kteří se v jídelně stravují na základě smluv uzavřených mezi ZŠ a strávníkem a pracovníci školy.

-  Výdej obědů probíhá časově odděleně.

 Žáci ZŠ od 11.00 do 11.30

                12.00 do 12.30

                12.50 do 13.30

Cizí strávníci od 10.30 do 11.00

                        11.30 do 12.00

                        12.30 do 12.50

- Zákonný zástupce přihlašuje své dítě ke školnímu stravování na základě vyplněné přihlášky.

- Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují výše uvedeného věku (viz. vyhláška č. 107/2005).

- Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Děti/žáci nejsou nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vraceni k dojídání, jsou pouze vybídnuti k ochutnání.

- Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti.

- Žáci - strávníci si mohou ovoce a zeleninu, kterou nezkonzumují v jídelně, odnést z jídelny ve svačinových boxech. Žáci, kteří zůstávají ve školní družině, si mohou pod dohledem paní vychovatelky tyto potraviny uschovat pro odpolední svačinu.

- Úhrada za stravování žáků se hradí přes sporožirový účet, zákonní zástupci zřizují svolení k inkasu. Cizí strávníci platí složenky. Firmám jsou vystavovány faktury.

- Ceny a normy podávaného jídla se řídí předpisy o školním stravování.

- Strava se odhlašuje předem, nejpozději do 7.00 h ráno.

- Dítě/žák má nárok na dotovanou stravu pouze při pobytu ve škole.

- Pro děti/žáky a zaměstnance školy se obědy do jídlonosiče vydávají v ceně finanční normy pouze v první den onemocnění, pokud se nejedná o infekční onemocnění (tzn. první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se považuje za pobyt ve škole).

- Běžný úklid během provozní doby zajišťuje v jídelně-výdejně pracovnice pro výdej stravy, včetně stolů a podlahy znečištěných jídlem.

- Úklid po skončení provozní doby zajišťuje pracovnice úklidu ZŠ.

- Jídelní lístek se vyvěšuje v jídelně a na webu školy, vždy v pátek na období dvou následujících týdnů.

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

- Bezpečnost a ochrana zdraví dětí/žáků ve školní jídelně je zajištěna po celou dobu provozu školní jídelny.

- K zajištění bezpečnosti ve školní jídelně je určen pedagogický dohled, který dbá o bezpečnost strávníků, organizuje odběr stravy a dohlíží na čistotu a bezpečnost prostředí, zejména podlahy.

- Děti/žáci dodržují ve školní jídelně zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, při svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu.

- Každou nehodu, poranění či zdravotní indispozici ve školní jídelně děti/žáci okamžitě hlásí pedagogickému dohledu, který poskytne potřebnou péči.

- Žáci se ve školní jídelně chovají způsobem, který vylučuje jakékoliv projevy ponižování nebo ubližování (zejména vůči žákům mladším a slabším).

IV. Pravidla pro zacházení s majetkem ve školní jídelně

- Děti/žáci mají právo užívat zařízení školní jídelny v souvislosti se školním stravováním.

- Děti/žáci šetří zařízení a vybavení jídelny.

- Děti/žáci oznámí zjištěné závady školního majetku pedagogickému dohledu ve školní jídelně.

- Škodu na majetku školní jídelny, kterou způsobí dítě/žák svévolně, je povinen jeho zákonný zástupce uhradit nebo zajistit opravu.

Projednáno na pedagogické radě dne 30.8.2017

Zaměstnanci školní jídelny byli s vnitřním řádem seznámeni 31.8.2017

Provozní řád v PDF zde

  

 

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode